Smaken av sol & sommar – hela året!

Personuppgiftspolicy Fruktbudet


GDPR är Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning, som ersatte den nationella Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. På denna informationssida kan du bland annat läsa om vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Du finner också instruktioner för hur du kan göra för att rätta en uppgift, beställa registerutdrag etc.

För Fruktbudet i Norden AB och Frugtbudet i Danmark ApS (”Fruktbudet”) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna Personuppgiftspolicy gäller för dig som i egenskap av kontaktperson för ett företag eller annan organisation tar del av våra tjänster.

I vår roll som personuppgiftsansvarig tillser vi att tillämplig lagstiftning om skydd för dina personuppgifter följs och att vi endast behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna Personuppgiftspolicy.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter och besöks- och orderhistorik.

Därför behöver vi dina personuppgifter

Fruktbudet använder dina personuppgifter för att kunna utföra den tjänst som har avtalats. För att kunna fullfölja våra leveranser av de produkter vi erbjuder så behöver vi ta del av de uppgifter som är vitala för att kunna utföra tjänsten.

Vi tar även del av dina personuppgifter för att kunna bidra med den bästa möjliga servicen. Detta för att din upplevelse av vår tjänst ska bli så bra som möjligt.

Vi behandlar endast dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur länge vi sparar uppgifterna för varje specifikt ändamål, se nedan.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att kunna tillhandahålla och administrera ditt användar- och beställningskonto

  Vi behandlar dina uppgifter som kontaktperson för att kunna ingå avtal med verksamheten du representerar och erbjuda er möjligheten att ta del av våra tjänster på ett säkert och smidigt sätt. De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn, din e-postadress, Organisationsnummer och ditt telefonnummer. Behandlingen grundas på den rättsliga grunden avtal, då den är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingår med dig som representant för en verksamhet. Fruktbudet sparar dina uppgifter under tiden du är kund hos oss och 3 månader för förfrågningar från intressenter, varefter uppgifterna raderas av systemet.

 • För att kunna leverera våra produkter och tjänster i enlighet med avtal

  Vi behöver behandla uppgifter om dig för att tillse att våra produkter och tjänster levereras i enlighet med vad som avtalats. De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn och ditt telefonnummer. Behandlingen grundas på den rättsliga grunden avtal, då den är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingår med dig som representant för en verksamhet. Fruktbudet sparar dina uppgifter under tiden du är kund hos oss samt 3 månader därefter.

 • För att hantera och kvalitetssäkra kundserviceärenden

  Vi behandlar dina personuppgifter när du kommer i kontakt med vår kundtjänst, till exempel när du ringer eller skickar e-post till oss. De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Behandlingen grundas på den rättsliga grunden avtal, då den är nödvändig för att fullgöra det avtal vi ingår med dig som representant för en verksamhet. Fruktbudet sparar dina uppgifter under en period om 3 månader, därefter raderas uppgifterna.

 • För att kunna marknadsföra och informera dig om nyheter inom vår organisation

  Fruktbudet genomför olika marknadsföringsåtgärder för att exempelvis informera dig om nya tjänster och produkter vi tillhandahåller. Vi kan även komma att kontakta dig för att följa upp hur du upplever våra tjänster och produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig om våra tjänster och produkter. Du har alltid en möjlighet att invända mot direktmarknadsföring genom att följa avregistreringslänken i de elektroniska utskicken eller genom att kontakta oss på Fruktbudet. De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn och e-postadress. Behandlingen grundas på den rättsliga grunden intresseavvägning då vi bedömer att vårt berättigade intresse av att skicka allmän och anpassad marknadsföring till dig överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Fruktbudet sparar dina uppgifter under en period om 3 år, därefter raderas uppgifterna.

 • För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell

  När du handlar hos oss sparar vi information om vilka varor du tidigare har köpt och använder informationen i marknadsföringssyfte. Denna information kommer endast att samlas in om du är inloggad på webbplatsen.
  Vi använder dina personuppgifter om köp och leverans av varor och tjänster så att vi kan identifiera dina favoritvaror och därigenom säkerställa att du får de mest relevanta produkt rekommendationerna och meddelandena från Fruktbudet. Informationen används också för att analysera ditt köpbeteende för att förbättra våra tjänster.
  Det kan även finnas annan information som du själv har lämnat på webbplatsen för att säkerställa relevant kommunikation från oss. Det kan vara t.ex. antal anställda, särskilda hänsyn (t.ex. produkt preferenser (t.ex. ekologiskt). Vi använder denna information uteslutande för att säkerställa att du får relevanta produktrekommendationer och meddelanden i t.ex. nyhetsbrev.

 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

  Vi kan behöva behandla information om dig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, exempelvis mot bakgrund av krav som följer av bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen grundas på den lagliga grunden rättslig förpliktelse. Uppgifterna kommer enbart att behandlas under den tid som krävs enligt lag, därefter raderas uppgifterna.

 • För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Fruktbudets tillgångar

  I händelse av exempelvis en försäljning eller överföring av Fruktbudets tillgångar kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till det övertagande bolaget. Det bolaget kommer i sådana fall att fortsätta använda dina personuppgifter för samma syften som de vi angett i denna Personuppgiftspolicy om du inte får annan information i samband med överlåtelsen. De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen grundas på den lagliga grunden intresseavvägning då vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstruktureringsprocess överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas under tiden för försäljningen eller överföringen.

 • För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.
  Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, såsom för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  De uppgifter vi behandlar om dig inom ramen för detta ändamål är ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen grundas på den lagliga grunden intresseavvägning då vi bedömer att vårt intresse av att skydda våra intressen i händelse av tvist väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas till dess att tvisten är slutligen avgjord.

När samlar vi in och hanterar dina personuppgifter?

Du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför är det viktigt för oss att du förstår hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av din data. Informationen som vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i följande sammanhang:

När du besöker och använder våra tjänster samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av tjänsterna, till exempel om vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, vilka sidor du besöker, inklusive din nätverksplats och information om din dator och telefon eller annan enhet som du använder för att komma åt våra tjänster. Vi använder cookies och annan teknik inom vissa områden av våra tjänster. Du kan se mer om vår användning av cookies m.m. i vår cookiepolicy som du hittar här: https://fruktbudet.se/gdpr

Syftet är att optimera användarupplevelsen, inklusive Tjänsternas funktion, samt genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna skydda våra intressen av att förbättra Tjänsterna och visa dig relevant innehåll och erbjudanden.

När du köper en produkt eller tjänst - med eller utan att skapa ett abonnemang - samlar vi in ​​den information du själv tillhandahåller, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, köp- och interaktion historik, samt information från vilken beställningen gjordes.

Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig. Vi kan också behandla information om dina köp för att följa lagkrav, inklusive för bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in för att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägerier.

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

Var vi behandlar dina uppgifter

Vi strävar efter att så långt det är möjligt att våra IT-leverantörer är lokaliserade och baserade inom EU/EES. I dagsläget har vi dock ett antal leverantörer där vi inte kan garantera att personuppgifter alltid finns inom EU/EES, även om de kan ha sitt datacenter fysiskt placerat inom EU/EES.

I så fall kommer den potentiella överföringen av personuppgifter till ett tredjeland att ske utifrån EU-kommissionens standard avtalsbestämmelser.

Leverantörer med potentiell dataöverföring till ett tredjeland:

 • Microsoft, Irland med amerikansk anknytning (teknisk underleverantör)
 • Salesforce, USA (teknisk underleverantör)
 • Super Office CRM, England (teknisk underleverantör)
 • Google, Irland med US Affiliate (teknisk underleverantör)
 • Facebook, USA (reklam och analys)
 • UserZoom, USA (användarundersökningar)

Dessutom använder några av våra databehandlare sina egna underleverantörer som potentiellt behandlar personuppgifter utanför EU/EES. I sådana fall är våra databehandlare skyldiga att övervaka att eventuell överföring eller behandling av personuppgifter endast sker utifrån en tillräcklig säkerhetsnivå.

Delning av dina personuppgifter med våra leverantörer

(Personuppgiftsansvariga och databehandlare)

En personuppgiftsansvarig är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. En databehandlare behandlar personuppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Vi använder leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning utifrån ett databehandlare avtal, där leverantören är databehandlare. I detta sammanhang kommer vi att dela dina personuppgifter med databehandlaren.

Dessutom använder vi oss av leverantörer som behandlar dina personuppgifter för att lösa en uppgift åt oss, där behandlingen av dina personuppgifter för vår räkning inte är kärnuppgifter. I detta sammanhang kommer vår leverantör att vara en oberoende personuppgiftsansvarig gentemot dig eller en gemensam personuppgiftsansvarig med oss.

Dina personuppgifter kan överföras till sex olika kategorier av mottagare:

 • Tekniska Leverantörer till Fruktbudet, som tar hand om IT-support och drift.(databehandlare).
 • Leverantörer som genomför användarundersökningar (databehandlare)
 • Leverantörer som utför transportuppgifter åt fruktbudet (oberoende personuppgiftsansvariga)
 • Leverantörer som utför reklam och statistik för vår räkning och för egen räkning, inklusive Facebook (oberoende personuppgiftsansvarig och gemensam personuppgiftsansvarig)
 • Leverantör som gör betalningar (oberoende personuppgiftsansvarig)
 • Övriga, om lagstiftningen kräver det eller till exempelvis en revisor eller advokat i det fall en stämningsansökan eller en utredning inleds av polisen (oberoende personuppgiftsansvarig).

Dina rättigheter enligt GDPR

I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar Fruktbudet för att dina personuppgifter enbart behandlas i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Personuppgiftspolicy.

Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter

  Du har rätt att få information om vi behandlar dina uppgifter och i så fall vilka uppgifter vi behandlar. Det innebär att du har rätt att kostnadsfritt få ut en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en skälig administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format. Din rätt till tillgång innebär dock inte att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

  Din rätt till tillgång innebär bland annat att du har rätt att få ut information om (i) vilka kategorier av personuppgifter Fruktbudet behandlar om dig, (ii) vad personuppgifterna används till, (iii) hur länge uppgifterna kommer att sparas, (iv) vilka personuppgifterna har delats med samt (v) varifrån uppgifterna kommer.

 • Registerutdrag

  Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

 • Rättelse av dina personuppgifter

  Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

 • Begränsning av användning

  Du har i vissa fall en rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. För det fall du begär begränsning av dina personuppgifter och vi vidtar sådan begränsning kommer vi även att informera dig innan begräsningen upphör. Du har rätt att begära begränsning när:

  • du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
  • användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
  • Fruktbudet som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
  • du har invänt mot behandlingen, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

  Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla vi delat dina personuppgifter med att vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

 • Invända mot användningen

  Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen är nödvändig för etableringen av, skydd mot eller utövande av rättsliga anspråk.
  Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter när sådan behandling görs för direkt marknadsföringsändamål. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

 • Klaga

  Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se ”Kundservice”). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Integritetsskydd Myndigheten.

 • Ifrågasätta berättigat intresse

  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

 • Radera personuppgifter

  Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Om behandlingen är nödvändig är den däremot att anse som godtagbar, såsom när:

  • behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättslig förpliktelse,
  • behandlingen är nödvändig för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Givet ovan ska radering göras av oss om inget av ovanstående gäller och om:

  • behandlingen av dina personuppgifter inte längre är nödvändigt för de ändamål som de samlades in,
  • vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
  • du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
  • vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt eller
  • vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

  Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller om det är nödvändigt av något annat starkt vägande skäl.

 • Dataportering

  Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överfört dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Rätten till dataportabilitet innebär i praktiken att du till exempel har rätt att ta emot och överföra de personuppgifter du har lämnat till oss när du skapade ditt användarkonto hos oss på hemsidan.

Så gör du för att utnyttja en rättighet

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post till GDPR@fruktbudet.se. Obs! Förfrågan behöver komma från den e-postadress som är kopplat till ditt konto. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för att bekräfta din identitet.

Förändringar av denna Personuppgiftspolicy

Fruktbudet har rätt att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av meddelandet kommer alltid att vara tillgängligt på vår hemsida. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få information om ändringarna inom rimlig tid innan de börjar gälla.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

E-post: GDPR@fruktbudet.se

Postadress: Voltavägen 13 A, 168 69 Bromma

Telefon: 020-554420